Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur/koop/serviceovereenkomst tussen afnemer en illi Engineering.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. Benodigdheden voor installatie/instructies

 1. Illi Engineering draagt zorg voor een correcte installatie van het materiaal, mits afnemer zorg draagt voor de volgende voorzieningen:
  – Een elektra punt
  – Een locatie waar het materiaal geplaatst kan worden
  – Toegang tot een vaste of draadloze internetverbinding
  Wanneer gekozen is voor het Magisch Interactief Schilderij aan de muur:
  – Borgen aan de vaste muur
 2. Illi Engineering geeft afnemer een instructie voor het gebruik van het materiaal.
 3. Wanneer het materiaal gehuurd is, wordt alles wat door of vanwege de afnemer op het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt daardoor het eigendom van illi Engineering.

3. Persoonsgegevens en Privacy Verklaring

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met illi Engineering wordt er aan illi Engineering bevestigd dat bij de afnemer de ‘Privacy Verklaring’ van illi Engineering bekend is en hier akkoord op is gegeven. De Privacy Verklaring is na te lezen op onze website: https://interactiefschilderij.nl/privacyverklaring/
 2. Afnemer draagt zorg dat de Privacy Verklaring bekend is bij alle gebruikers van het materiaal.

4. Persoonlijke profielen

 1. Voor het Magisch Interactief Schilderij geldt dat het materiaal wordt geleverd inclusief een licentie van 20 persoonlijke profielen (mits anders is afgesproken op het contract). De licentie van 20 persoonlijke profielen houdt in dat er maximaal tegelijkertijd 20 persoonlijke profielen te vinden zijn in het materiaal.
  Voor illi-tv geldt dat het materiaal wordt geleverd inclusief een licentie van 10 profielen (mits anders is afgesproken op het contract). De licentie van 10 persoonlijke profielen houdt in dat er maximaal tegelijkertijd 10 persoonlijke profielen te vinden zijn in het materiaal.
  Wanneer er aan illi Engineering wordt doorgegeven dat een bewoner niet meer woont op de zorglocatie, verwijdert illi Engineering het persoonlijke profiel en is er weer ruimte voor een nieuw persoonlijk profiel.
 2. Wanneer er meer persoonlijke profielen gewenst zijn is dit mogelijk. Een extra licentie volgt in stappen van 5 persoonlijke profielen en kost € 12,- per maand (exclusief btw).

5. Geheimhouding

 1. illi Engineering is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door afnemer is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. illi Engineering draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een dienst worden ingeschakeld.
 2. Al het contact tussen mantelzorgers en illi Engineering worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Illi Engineering zal dan ook aan niemand, ook niet aan afnemer, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

6. Serviceverlening en onderhoud

 1. Het materiaal wordt afgenomen inclusief service & onderhoud dat uitgevoerd wordt door illi Engineering. Wanneer het materiaal gehuurd wordt zit dit in de huurprijs inbegrepen, wanneer het materiaal gekocht is wordt er een apart een service & onderhoud contract afgesloten.
 2. Indien er nieuwe algemene content en software updates beschikbaar zijn zal illi Engineering deze kosteloos uitvoeren gedurende de periode van het huur/service contract.
 3. Het op verzoek toevoegen/verwijderen van beeldmateriaal en muziek zal illi Engineering eenmalig per maand kosteloos uitvoeren.
 4. In geval van een storing aan het materiaal stelt de afnemer illi Engineering hiervan zo snel mogelijk per e-mail (info@illi-engineering.nl) op de hoogte.
 5. Na melding van een storing waarbij het noodzakelijk is dat een monteur van illi Engineering op locatie komt zal deze storing – voor zover mogelijk – binnen een periode van maximaal 20 werkdagen na de melding per e-mail verhelpen.
 6. Onderhoud verbonden aan vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage, of door oorzaak van het niet juist assembleren en/of fabriceren, komen voor rekening van illi Engineering.
 7. illi Engineering heeft het recht eenmaal per maand – in overleg met afnemer – controle op het onderhoud van het materiaal uit te oefenen of te doen uitoefenen. Nieuwe onderdelen van illi Engineering kunnen daarbij getest en onderzocht worden.
 8. Wanneer informatie zoals een persoonlijk profiel of andere verzoeken worden ingediend, bevestigd illi Engineering eerst het ontvangst van de informatie. Hierna duurt het maximaal 20 werkdagen na bevestiging van illi Engineering voordat de informatie in het materiaal verwerkt is.
 9. Content updates en veranderingen in het dagprogramma worden standaard uitgevoerd door illi Engineering, mits anders is afgesproken met de afnemer.
 10. Nieuwe ontwikkelingen van illi Engineering worden in overleg met afnemer geïmplementeerd in het materiaal.
 11. Wanneer een gebruiker niet meer deel uitmaakt van de instantie, is het de verantwoordelijkheid van de afnemer om dit aan ons te melden. Afnemer en mantelzorger kunnen het persoonlijk profiel ten alle tijden opzeggen via de mail info@lli-engineering.nl of telefoonnummer 0612455448. Wanneer dit gebeurt zal illi Engineering binnen 20 werkdagen de persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.
 12. Specificatie en meer informatie over privacy staan in de ‘de Privacy Verklaring’, dit is te lezen op onze website: https://interactiefschilderij.nl/privacyverklaring/

7. Onderhoudsplicht en gebruik

 1. Afnemer is verplicht het materiaal in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Het is aan afnemer verboden de inrichting of gedaante van het materiaal geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van illi Engineering, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het eind van de overeenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd.
 3. Afnemer is verplicht het materiaal zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken.
 4. De afnemer is verplicht het materiaal bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot het einde van de overeenkomst. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van afnemer jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door afnemer aan illi Engineering geleverd. De afnemer verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan illi Engineering.
 5. De afnemer dient, indien hier door illi Engineering om wordt verzocht, onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten op de wijze die illi Engineering aangeeft.
 6. De onderhouds- en reparatiekosten ten gevolge van een onjuist/oneigenlijk gebruik dan wel het niet op de juiste wijze behandelen van het materiaal komen voor rekening van afnemer.
 7. De afnemer verplicht zich de bewoners, althans de mantelzorgers, op de hoogte te stellen van het materiaal en de mogelijkheden daarvan en daarnaast de bewoners/mantelzorgers die gebruik wensen te maken van het materiaal door middel van persoonlijke profielen, toestemming te vragen voor het gebruik van privé beeld- en/of geluidsmateriaal.

8. Verplaatsen van het materiaal

 1. De afnemer heeft voor het (deels) verplaatsen van het materiaal schriftelijke toestemming van illi Engineering nodig.
  * Dit geldt niet als het Magisch Interactief Schilderij inclusief verrijdbare kar gehuurd wordt.

9. Klanten

In overleg is het toegestaan dat illi Engineering toekomstige klanten uitnodigt op locatie.

10. Duur van overeenkomst

 1. Het is afnemer niet toegestaan de overeenkomst, behoudens de in de algemene voorwaarden genoemde situaties, tussentijds op te zeggen.

11. Onderverhuur/overdracht

 1. De afnemer mag het materiaal niet aan derden verhuren.
 2. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het materiaal om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is verboden. Onverminderd dit verbod, draagt de afnemer in de verhouding tot illi Engineering in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de afnemer de feitelijke macht over het materiaal geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

12. Aansprakelijkheid

 1. De afnemer is verplicht om in geval van schade aan het materiaal, illi Engineering daarvan direct op de hoogte te stellen. De afnemer dient daarbij alle informatie te verschaffen die illi Engineering noodzakelijk acht.
 2. Gedurende de periode van de overeenkomst is alle risico van het materiaal voor de afnemer, ook voor zover het materiaal zich feitelijk geheel of gedeeltelijk – in strijd met de overeenkomst – in de macht van een derde mocht bevinden.
 3. Illi Engineering zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld, noch door afnemer, noch door derden. De afnemer vrijwaart illi Engineering te dienaangaande voor aanspraken van derden.
 4. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het materiaal toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of is ontstaan door toedoen van derden.
 5. Indien er onderdelen van het materiaal verloren gaan door diefstal, vermissing of oneigenlijk/onjuist gebruik van het materiaal, is de afnemer gehouden illi Engineering schadeloos te stellen voor de aangerichte schade (Dit geldt ook bij de proefperiode).

13. Ontbinding en schadevergoeding

 1. illi Engineering kan in voorkomende gevallen het onderhoud in het materiaal niet meer uitvoeren en de content blokkeren. Illi Engineering kan van zijn recht gebruik maken zonder enige sommatie vooraf en hij kan onmiddellijke betaling vorderen van de verschenen overeenkomst termijnen en de kosten. Tevens kan hij per ommegaande de overeenkomst ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter. Vorenstaande onverminderd het recht op schadevergoeding. De omstandigheden zijn:
  – Wanneer de afnemer in verzuim is de overeenkomst te betalen;
  – Wanneer door afnemer één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen;
  – Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op afnemers roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op het materiaal;
  – Wanneer door de afnemer surseance van betaling wordt aangevraagd;
  – Wanneer de afnemer geraakt in staat van faillissement;
  – Wanneer door of voor de afnemer het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
  – Wanneer de afnemer overlijdt;
  – Wanneer de afnemer onder curatele wordt gesteld;
  – Wanneer de afnemer metterwoon het rijk Nederland mocht verlaten.
  *Indien het materiaal gehuurd wordt mag illi Engineering, in één van de bovenstaande gevallen, het gehuurde materiaal ophalen/terugnemen tijdens de periode van de overkomst.
 2. De afnemer verbindt zich om illi Engineering onverwijld kennis te geven van de hiervoor genoemde omstandigheden. Dit zal per e-mail (info@illi-engineering.nl) plaatsvinden.
 3. Ten laste van afnemer komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke illi Engineering voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

14. Na afloop van een proefperiode

 1. Wanneer er na afloop van een proefperiode nog geen definitief besluit is om het gehuurde aan te schaffen (of langer door te huren), kan de afnemer het materiaal op locatie laten staan. Wanneer er na een periode van één maand nog steeds geen besluit is genomen over het vervolg, wordt er huur gerekend vanaf het moment dat de proefperiode officieel was afgelopen. De volgende tarieven gelden (mits anders is afgesproken met illi Engineering):
  – € 249,- p.m. voor het MIS op kar;
  – € 219,- p.m. voor het MIS aan muur;
  – € 100,- p.m. voor illi-tv;  

15. Opzeggen

 1. Afnemer dient minimaal één maand alvorens de overeenkomst periode is verstreken schriftelijk aan illi Engineering te kennen te geven of deze de overeenkomst al dan niet wenst voort te zetten.
  *In het geval dat het materiaal gehuurd is zal illi Engineering het gehuurde materiaal demonteren en verwijderen.
 2. Indien de overeenkomst periode (mits anders aangegeven op de overeenkomst) is verstreken zonder dat de afnemer schriftelijk heeft aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen, dan zal het contract stilzwijgend worden verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor de duur van een jaar.

16. Tekortschieten, faillissement of surseance

 1. Indien afnemer niet, niet volledig dan wel niet tijdig de overeengekomen kosten aan Illi Engineering op de voorgeschreven wijze voldoet, dan zal illi Engineering bij de afnemer in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste €500 bedragen en anders 5 % van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast is de afnemer, in het geval van een procedure (mede) met betrekking hiertoe, alle door illi Engineering gemaakte proceskosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling overtreffen, aan illi Engineering verschuldigd.
 2. Voorts is het illi Engineering toegestaan om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is tussentijdse beëindiging mogelijk in geval van:
  – Aanvraag tot surseance van betaling door één der partijen;
  – Faillissement van één der partijen;
  – Indien één der partijen geheel of gedeeltelijk in liquidatie treedt.

17. Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.